NMMS mock test

NMMS Mock Test-18

Quiz 18(કોડિંગ અને ડીકોડિંગ)

March 3, 2024

પાટનગર =14326 તો પાટન =

જો ન=1 મ=2 ગ=3 અને જ=4 હોય તો , નમન =

જો ન=1 મ=2 ગ=3 અને જ=4 હોય તો , મગજ =

જો કસરત = 5678 તો રસ-કર=

જો નાના = 22 અને કાકા = 33 હોય તો નાકા+કાના=

છગન = 456 અને મગન= 156 તો મન+છમ=

જો apple=24436 અને grapes=572461 તો press=

જો A=5 B=2 C=7 D=8 to AD*B=

જો A=5 B=2 C=7 D=8 to AC-BD =

જો run=456 , cut =752 અને act =172 તો ant+car =

 

Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Don`t copy text!